Automatizuoto kartografavimo principai

Automatizuoto kartografavimo principai

Automatizuotu kartografavimu vadinama automatizuota topografinė nuotrauka. Automatizuotas kartografavimas pagrįstas skaitmeninių vietovės modelių (SVM) sudarymu naudojant ESM. Skaitmeniniu vietovės modeliu laikomas skaitmeninės informacijos masyvas, apibrėžiantis topografinės vietovės charakteristikas (skaitmeninis vietovės planas). Skaitmeniniai topografinių charakteristikų modeliai skirstomi į skaitmeninius reljefo (SRM) ir skaitmeninius situacijos (SSM) modelius. SVM sudaro geometrinė (metrinė) ir kokybinė (semantinė) informacijos. Pirmoji fiksuoja vietovės taškų padėtį koordinatėmis bei altitudėmis vieningoje sistemoje, o antroji semantinė informacijos dalis apibūdina situacijos kontūrų turinį ir charakteristikas.

Skaitmeninis vietovės modelis duomenų bazėmis saugomas ESM atminties įrenginiuose. Skaitmeninė topografinę informaciją galima perduoti automatizuotai statinių projektavimo sistemai arba automatiškai nubraižyti grafinio plano forma.

Plano originalas braižomas programinio valdymo automatiniu braižytuvu (koordinatografu). Automatiškai braižomas koordinačių tinklas, pagal apskaičiuotas koordinates atidedami taškai, jie jungiami tiesėmis arba kreivėmis ir gaunamos kontūrų bei objektų ribos. Automatiškai braižomi sutartiniai ženklai, horizontalės ir daromi reikiami įrašai (pvz., taškų altitudės, pastatų charakteristikos ir pan.). Prieš braižant grafinis plano turinys dalimis peržiūrimas grafiniame displėjuje ir, jei reikia, koreguojamas. Pagal kai kurias technologijas automatiškai plane braižomi tik kontūrai, o sutartiniai ženklai ir įrašai braižomi rankiniu būdu.

Pradinę topografinę informaciją galima gauti matuojant geodeziniu, fotogrametriniu bei kartometriniu metodais. Geodezinis metodas pagrįstas tacheometrinės nuotraukos lauko matavimais, kur efektyviai galima naudoti elektroninius tacheometrus ir automatinius matavimo duomenų registravimo įtaisus. Siekiama, kad lauko matavimų rezultatus būtų galima tiesiog perduoti ESM. Fotogrametriškai topografinė informacija gaunama matuojant vietovės vaizdą aero foto nuotraukose. Kartometrinis būdas pagrįstas esamų topografinių planų digitalizavimu, t. y. grafinio jų turinio pavertimu skaitmenine informacija.

Skaitmeninis automatizuotas kartografavimas matematiniu, techniniu ir organizaciniu požiūriais yra sudėtingas, tačiau pažangus. Automatizuojami lauko matavimas ir plano sudarymas, SVM gali būti panaudotas statyboms projektuoti automatizuotu būdu.

Plotų niveliavimo sąvoka ir būdai. Ploto niveliavimas yra vertikalioji teritorijos nuotrauka, taikant geometrinio niveliavimo metodą. Šiuo metodu niveliuojama užstatyta teritorija arba statant aikštes, aerodromus ir kt. Plotai niveliuojami tada, kai reikia sudaryti vietovės topografinį planą su pavaizduota situacija ir reljefu. Todėl reikia padaryti ir horizontaliąja vietovės situacijos nuotrauka. Plotai gali būti niveliuojami kvadratais (stačiakampiais), magistralėmis ir poliniu būdu.

Ploto niveliavimas kvadratais. Kvadratų metodas taikomas atviroje neužstatytoje lygioje vietovėje. Nuotraukos teritorijoje paženklinami piketai taip, kad jie sudarytų kvadratus arba stačiakampius. Kvadratų kraštinių ilgiai
esti 20—100 m. .Jie priklauso nuo reljefo pobūdžio, nuotraukos tikslumo bei paskirties. Kvadratų tinklas atstoja nuotraukos pagrindą, be to, kvadratais patogu projektuoti žemės paviršių.

Ploto niveliavima kvadratais sudaro tokie veiksmai: 1) kvadratų viršūnių ženklinimas vietovėje; 2) vietovės situacijos nuotrauka; 3) kvadratų viršūnėse paženklintų piketų niveliavimas; 4) plano sudarymas.

Kvadratų viršūnės ženklinamos taip. Pirmiausia paženklinama viena kryptis, pavyzdžiui, A—F. Taške A4 statomas teodolitas ir žiūronu fiksuojama kryptis į tašką F4. Žiūrint pro teodolito žiūrona, šia kryptimi matuojami atstumai ir paženklinamos kvadratų kraštinės A—B, B—C, C—D, D—E, E—F. Teodolito alidadė pasukama 90 ir statmena kryptimi A—l vėl paženklinamos kvadratų viršūnės. Teodolitas perkeliamas į kitą tašką, vėl atidedamas status kampas ir gauta kryptimi ženklinamos kvadratų viršūnės ir t. t. Jei kvadratų viršūnės nevisiškai atvaizduoja svarbesnes reljefo formas, tai būdingose reljefo vietose ženklinami papildomi taškai. Kvadratų viršūnės vietovėje ženklinamos kuolais. Nubraižoma kvadratų tinklo schema.

Niveliuojant didelį plotą, pirmiausia vietovėje sudaromi dideli kvadratai su 400 – 500 m kraštinėmis. Šių kvadratų viršūnės ženklinamos ilgalaikiais ženklais, o kraštinės ir kampai matuojami pagal teodolitinių ėjimų programa. Pagal kraštines lygiais atstumais pažymimos mažesnių kvadratų viršūnės. Situacijos kontūrų nuotrauka daroma nuo kvadratų tinklo kraštinių dažniausiai statmenų būdu.

Kvadratų viršūnių ir kitų paženklintų taškų altitudės randamos darant techninio niveliavimo ėjimus. Ėjimai susiejami su aukščių reperiais. Kvadratų viršūnės, kurios nėra ėjimo ryšio taškai, niveliuojamos kaip tarpiniai taškai, atskaičiuojant matuoklėje 1 cm tikslumu. Kai aikštelė nedidelė, visą plotą galima niveliuoti iš Vienos stoties. Atskaitos rašomos kvadratų tinklo schemoje arba žurnale. Apskaičiuojamos kvadratų viršūnių ir kitų piketų altitudės.

Sudarant planą, pirmiausia plano masteliu braižomas kvadratų tinklas. Pagal jį plane vaizduojama situacija, surašomos kvadratų viršūnių ir kitų niveliuotų taškų altitudės. Interpoliuojant altitudes, braižomos horizontalės. Braižant planą tušu, kvadratų viršūnės pažymimos piketų sutartiniu ženklu (tašku), o kraštinės nebraižomos.

About the author

vytasss administrator